Login Form

Online

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

052326
วันนี้
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
60
141
52066
503
1175
52326
Your IP: 18.206.12.79
Server Time: 2020-01-25 22:29:00

ระบบข้อเสนอแนะ

(Suggestion System : SS)

ระบบการบริหารจัดการนับตั้งแต่เปลี่ยนยุคมาจากยุคเกษตรกรรม เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเมื่อ 100 ปีที่แล้ว และเข้ามาสู่ยุคสุดท้ายคือยุค 
สารสนเทศเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากการที่ไม่ค่อยจะมีระบบอะไรเท่าไรในยุคเกษตรกรรม มาเป็นการบริหารที่เต็มไปด้วย 
ระบบและวิธีการต่างๆในยุคอุตสาหกรรม และจากการมองเห็นมนุษย์เหมือนเครื่องจักรที่ผู้บริหารไม่ค่อยใส่ใจในความต้องการของลูกจ้างหรือพนักงานมาก 
นักก็ได้เริ่มมองเห็นความสำคัญของบุคลากรระดับล่างเพิ่มมากขึ้น

               ด้วยเป้าหมายของการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสารสนเทศนี้โดยทุกองค์กรได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ถือ
เป็นลูกค้าภายนอก และมีความเข้าใจที่ตรงกันว่าการที่จะทำให้ลูกค้าภายนอกพึงพอใจได้นั้นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือลูกค้าภายในหรือบุคลากรในsuggest
องค์กรเองก็ต้องมีความพึงพอใจในงานที่ตนเองทำอยู่ด้วย ถ้าเขาไม่พึงพอใจในงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไระทำให้ลูกค้า
ภายนอกพึงพอใจก็จะเป็นไป ได้ยาก


                เมื่อจะต้องทำให้บุคลากรภายในพึงพอใจ  แล้วอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไร บริหารงานประจำวันไปวันๆปล่อยให้
องค์กรมันเดินของมันไปเองตามยถากรรมคงเป็นไปไม่ได้เพราะองค์กรไม่ใช่เครื่องจักร ถึงแม้จะเป็นเครื่องจักรแต่
ไม่บำรุงรักษาหรือประคบประหงมเอาใจมันบ้างเครื่องจักรมันก็อยู่ไม่ได้ผู้บริหารที่เป็นที่ต้องการของสังคม หรือ
องค์กรปัจจุบันจึงเป็นผู้บริหารที่มีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง คอยหาคำตอบอยู่ตลอดเวลาว่าบรรยากาศในการ 
ทำงานของพนักงานในองค์กรของตนเป็นอย่างไร แล้วหาทางที่จะจูงใจให้พนักงานทำงาน 


                การที่จะจูงใจให้พนักงานทำงานได้นั้นไม่ใช่ว่าให้แต่เงินตอบแทนแล้วจะได้งานเพิ่มจากที่ทำอยู่ เพราะจริงๆแล้วความต้องการของมนุษย์เรามันมี 
หลายระดับ และการให้เงินก็เป็นสิ่งที่มีการวิเคราะห์วิจัยกันออกมาแล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จูงใจให้พนักงานทำงาน คือการให้เงินเดือนเพิ่มไม่ได้ทำให้พนักงาน 
ทำงานมากขึ้นจากเดิม แต่มันเป็นเพียงปัจจัยค้ำจุน หรือ hygiene factor ที่ทำให้พนักงานไม่ออกไปทำงานที่อื่น สิ่งที่จะจูงใจให้พนักงานทำงานนั้นเขา
เรียงว่า ปัจจัยจูงใจ หรือ motivation factor

                หลักการของ motivation factor นั้นเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการจูงใจที่มีอยู่หลายวิธีและที่สำคัญผู้บริหารที่จะเอาวิธีการจูงใจมาใช้ที่จัดว่าเป็น
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำที่เป็นที่ต้องการขององค์กรทั่วไปนั้นต้องรู้ว่าบุคลากรของตนต้องการอะไร แล้วหาทางสนองตอบเท่าที่องค์กรจะสามารถทำให้ได้ 


                การที่จะรู้ได้ว่าบุคลากรในองค์กรแต่ละระดับต้องการอะไรนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเละก็รู้ได้ ผู้บริหารต้องรู้จักใช้เกมรุก หรือสร้างระบบ 
ขึ้นมาให้ตนเองรู้ได้ซึ่งก็มีอยู่หลายวิธี วิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากก็คือการวางระบบกิจกรรมเสนอแนะ หรือ suggestion system นั่นเอง

                กิจกรรมเสนอแนะเป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งข้อคิดเห็นของตนต่อผู้บริหารซึ่งอาจจะเป็นการเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารได้รู้และหาทางแก้ไขก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก ซึ่งประเด็นหลังนี้จัดเป็นประเด็นที่เป็น 
ประโยชน์มากสำหรับกิจกรรมแบบนี้ เพราะเป็นที่แน่ชัดว่าทุกองค์กรจะต้องมีปัญหาภายในที่หมักหมมอยู่รอการแก้ไข 

                การที่มันไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจเป็นเพราะไม่รู้จะเริ่มที่ใคร และบางปัญหาอาจเป็นปัญหาข้ามสายงานที่ไม่อยู่ในความสามารถของผู้ที่มองเห็น
ปัญหาจะแก้ไขได้ แล้วก็ไม่รู้จะเอาไปบอกกับใคร บางคนอาจเห็นว่าหากไม่บอกใครสักคนก็อาจจะลุกลามได้ เมื่อไปบอกผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบคนอื่นก็มอง 
ว่าไปฟ้อง ปัญหาก็เลยไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นองค์กรจึงสร้างมันเป็นระบบเสียเลยเพื่อให้เป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารอย่างเป็นรูปธรรม 

                เมื่อมีการจัดการที่เป็นระบบมันก็ต้องมีขั้นตอนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปและองค์กรก็ต้องทำตามแนวทางนั้นอย่าง 
suggest2ครบถ้วนและเอาจริงเอาจังไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้ผลตามที่ควรจะเป็น แล้วก็ไปโทษว่าระบบมันไม่ดี เอามาใช้กับองค์กรของเราไม่ได้ 

                ประโยชน์ของกิจกรรมเสนอแนะมีมากมายมหาศาลพอสรุปได้คือ 
- ช่วยให้ผู้บริหารได้มองเห็นความเป็นไป และปัญหาต่างๆในองค์กรของตน ที่จะทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนที่ ปัญหาจะ
   ลุกลาม 
- ช่วยทำให้องค์กรมีบรรยากาศที่น่าทำงาน 
- ช่วยพัฒนาบุคลากรในด้านความสามารถในการแสดงออก.ในสิ่งที่ถูกต้อง
- ช่วยพัฒนาบุคลากรในด้านของบุคลิกภาพและความเชื่อมั่นในตนเอง 
- เป็นต้นกำเนิดของความคิดริเริ่มที่อาจนำไปสู่นวัตกรรมที่สำคัญในอนาคต
- ช่วยพัฒนาแนวคิดของการทำงานเป็นทีมตามวิชาการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
- ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและผู้บริหารในสายตาของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                แค่นี้ก็ย่อมจะให้ประโยชน์แก่องค์กรและบุคลากรมากมายแล้ว 

                การนำกิจกรรมเสนอแนะมาใช้ต้องทำกับเป็นระบบครับ คือ
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเสนอแนะ 
- กำหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่ต้องมี เช่นรอบของกิจกรรมเสนอแนะคือ 3 เดือนครั้ง
- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบ
- จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ 
- พนักงานเสนอความคิดที่อาจทำได้หลายทาง เช่น วาจา ใช้โทรศัพท์  หรือกรอกแบบฟอร์ม  เสนอต่อคณะกรรมการในช่วงเวลาที่กำหนด  
- คณะกรรมการรวบรวมหัวข้อตามที่เสนอพร้อมลงทะเบียนไว้ 
- พิจารณาข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วคัดแยกที่ผ่านกับไม่ผ่านที่ไม่ผ่านให้แจ้งแก่ผู้เสนอ 
- เสนอผู้บริหารให้รางวัลหัวข้อกิจกรรมเสนอแนะ 
- นำหัวข้อที่ผ่านเกณฑ์มากำหนดหน่วยงานหรือทีมงานที่จะต้องนำไปปฏิบัติ 
- วางแผนงานแล้วก็ปฏิบัติกันเลย 

               ทั้งหมดนี้เป็นภาพคร่าวๆ จะต้องนำไปต่อยอดเพิ่มเติมครับ